CONDICIONS d'ÚS i avís legal

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest lloc web és propietat de MADERN RESTAURACIÓ, SL, societat amb domicili al C/ Fossar Vell Nº1, (CP.43201) Reus, (Tarragona), amb CIF B-16993289, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Llibre tom 3277, foli 136, full nº T-57913, Inscripció 1ª.

Les dades de contacte de MADERN RESTAURACIÓ, SL són les següents: Telèfons: 601983160/977571466, e-mail: info@entremolles.cat.

1.USUARIS.
S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del portal.
El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les que es regeix l’ús d’aquest lloc web.
Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies abans d’usar aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions no ha d’usar aquest lloc web.
Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d’ús del lloc web, seran les que li resultin aplicables.
Si té alguna pregunta relacionada amb les presents Condicions o la Política de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

2. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUEST LLOC WEB.
La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè es tractaran de conformitat a l’establert en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques i es corresponen amb la realitat.

3. ACCÉS I ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB
Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de MADERN RESTAURACIÓ, SL, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.
En fer ús d’aquest lloc web, i en concret del formulari de contacte, vostè es compromet a: facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

4. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.
Amb els límits establerts en la llei, MADERN RESTAURACIÓ, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.
MADERN RESTAURACIÓ, SL està exempta de responsabilitat derivada d’errors en els continguts que poguessin aparèixer a la web, sempre que no li siguin imputables.
MADERN RESTAURACIÓ, SL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat de la web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat o manteniment, per errors del servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors.
MADERN RESTAURACIÓ, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió al Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per MADERN RESTAURACIÓ, SL en aquest lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a MADERN RESTAURACIÓ, SL i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.
En cap cas, l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.
Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.
Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ens ho faci saber el més aviat possible.

6. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS
Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquest lloc web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest lloc web, al servidor en què aquesta lloc web es troba allotjat o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el nostre lloc web. Vostè es compromet a no atacar aquest lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.
L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquest lloc web.
No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa re-adreça.

7. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB
En el cas que el nostre lloc web contingui links a altres llocs web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquests llocs web o materials, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra lloc web a la qual es té accés des d’aquest, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivada del seu ús.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del lloc web de MADERN RESTAURACIÓ, SL que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment a MADERN RESTAURACIÓ, SL de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

8. XARXES SOCIALS
L’informem que MADERN RESTAURACIÓ, SL pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MADERN RESTAURACIÓ, SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

MADERN RESTAURACIÓ, SL tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de MADERN RESTAURACIÓ, SL, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que MADERN RESTAURACIÓ, SL consideri no apropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Tanmateix, MADERN RESTAURACIÓ, SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

9. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS
Tenim dret de revisar i modificar les presents Condicions termes i polítiques de privacitat en qualsevol moment i sense previ avís, per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi el present lloc web tret que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les qüestions que es suscitin entre el Titular i l’usuari en relació a l’ús d’aquest portal, els seus continguts, i les relatives a la interpretació, validesa i compliment d’aquestes Condicions, es regiran per les seves pròpies clàusules, i respecte al que no estigués previst per la normativa aplicable vigent.

Qualsevol controvèrsia entre el Titular i l’usuari se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Valls, renunciant l’usuari expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

11. Clàusula apartat de contacte web

La comunicación enviada quedará incorporada a los sistemas de información de MADERN RESTAURACIÓ, SL. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para atender su solicitud. Mediante la indicación de sus datos y de conformidad con el que se establece al artículo 6 de la L.O.P.D. usted otorga consentimiento inequívoco a MADERN RESTAURACIÓ, SL para que proceda, en cumplimiento de las finalidades mencionadas al apartado anterior, al tratamiento de los datos personales facilitados. De la misma forma, este consentimiento se extiende a la cesión de los datos de acuerdo con la legislación aplicable.
En cualquier momento usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y, si se tercia, cancelación, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a MADERN RESTAURACIÓ, SL, con domicilio al C/ Fossar Vell Nº1, (CP.43201) Reus, (Tarragona) o mediante el envío de un correo electrónico a info@entremolles.cat.571

Traducir »